“เมย์แบงก์ กิมเอ็ง” จัดงาน Thailand Green Corporate Day พร้อมนำเสนอมุมมองจาก 8 บริษัทที่โดดเด่นด้าน ESG

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดยฝ่ายวิจัยสถาบัน ได้จัดงาน Thailand Green Corporate day ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯได้จัดทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่เน้นเรื่อง ESG อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญ รวมถึงสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนไทยที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG อันประกอบไปด้วยการให้ความสำคัญกับ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance) อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนสำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้ออกนโยบายสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนไทย ยึดมั่นในการขับเคลื่อนและดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง ESG อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯยังได้จัดตั้ง Thai Sustainability Investment (THSI) ในปี 2558 “สร้างโอกาสการลงทุนด้วยหุ้นยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) และเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน ESG รวมถึงเป็นการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรอีกด้วย

โดยเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ขานรับและให้ความร่วมมือในแนวคิดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้แนวทาง ESG เสมอมา จึงได้เป็นที่มาของการจัดงาน Thailand Green Corporate day ขึ้น พร้อมได้เชิญบริษัทจดทะเบียนไทยในกลุ่มพลังงาน กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มค้าปลีก และการสื่อสารโทรคมนาคม ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG ทั้งหมด 8 บริษัทได้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA),บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC), บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO), บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC),บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC), บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)และ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) มาร่วมแชร์ประสบการณ์แนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนภายใต้หลัก ESG พร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดคล้องไปกับการการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับทั้ง 8 บริษัท ต่างมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันคือ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในเครือข่ายและกิจกรรมทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาและศึกษานวัตกรรมด้านดิจิตอล ริเริ่มเดินหน้าด้านการปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือการเดินหน้าธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด