“สุชาติ” เตรียมโรงแรม 21 แห่ง รองรับแรงงานไทยจากต่างประเทศเดินทางกลับบ้าน

31 ก.ค. 2564 18:29 น.

“รมว.แรงงาน” สั่งกรมจัดหางานเตรียมสถานที่กักตัวให้แรงงานไทยที่กลับจากทำงานต่างประเทศแล้ว 21 แห่ง รองรับแรงงานกว่า 5.6 พันคน เสนออัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการแบบครบวงจร ในราคาพิเศษ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 ยกเลิกสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine: SQ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา จึงมอบหมายกรมการจัดหางานจัดเตรียมสถานที่กักกันแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ โดยเชิญชวนสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) จากกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งมีสถานประกอบการที่สนใจเสนออัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการแบบครบวงจร ในราคาพิเศษสำหรับแรงงานไทย จำนวน 87 แห่ง หลังพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับแรงงานแล้ว คณะทำงานได้คัดเลือกสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมเข้าร่วมเป็นสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) ทั้งสิ้นจำนวน 21 แห่ง โดยมีให้เลือกทั้งแบบห้องพักเดี่ยว และห้องพักคู่ มีค่าใช้จ่ายการบริการแบบครบวงจรตลอดระยะเวลาการกักตัว 14 วัน แบ่งเป็นห้องพักเดี่ยว 20,000 – 24,000 บาท/ห้อง และห้องพักคู่ 32,450 – 47,800 บาท/ห้อง ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ผู้ใช้บริการสมัครใจเลือก ซึ่งนอกจากช่วยให้แรงงานไทยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งได้ใช้บริการสถานที่กักกันที่มีมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคแล้ว ค่าใช้จ่ายที่แรงงานจ่ายยังสร้างรายได้ให้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิดไปพร้อมกัน

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การจองสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาแบบรายการการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบจง. 12) หรือสำเนาหลักฐานรอยตราประทับของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนหางานที่แสดงว่าแรงงานไทยนั้นได้แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรณีแรงงานไทยไม่มีเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ สำนักงานแรงงานไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่ประจำอยู่ในประเทศที่แรงงานนั้นทำงานอยู่ โดยแรงงานไทยเป็นผู้ดำเนินการจองสถานที่กักกันและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนแก่สถานประกอบการจนแล้วเสร็จก่อนเดินทางกลับ เพื่อนำเอกสารการจองห้องพักประกอบการยื่นขอใบ Certificate of entry: COE เพื่อเข้าราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูตในประเทศนั้นๆ ซึ่งหากแรงงานไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อสำนักงานแรงงานในต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตในประเทศนั้นๆ ให้ช่วยดำเนินการ หรือประสานกับเจ้าหน้าที่ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเพื่อติดต่อญาติในประเทศไทยให้ดำเนินการได้

อ่านเพิ่มเติม…