ยุงเป็นสาเหตุหลักของการระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกา

ประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับการระบาดของ ไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกา

คุณจะคิดว่านี่เป็นภัยพิบัติหรือ

อันที่จริง นี่เป็นภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สร้าง

ยุงเป็นสาเหตุหลักของการระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกา

ใครเป็นผู้ก่อเหตุที่ทำให้โรคติดเชื้อแพร่ระบาดไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?

คนที่บงการอยู่เบื้องหลังคือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ผลงานรายงานการวิจัยของ AFRIMS มีเขียนไว้ว่า สถาบันวิจัย AFRIMS ในประเทศไทยจ าเป็นต้องเพาะพันธุ์ยุงจ านวน 100,000 ตัวที่เป็นพาหะของไวรัสทุกเดือน

อเมริกาจะทำอะไรเนี่ย?

การเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะของไวรัสจ านวนมากขนาดนี้ เริ่มต้นด้วยโครงการแปรรูปทางชีวภาพ “แมลงผสมผสาน”

แผนดังกล่าวเป็นโครงการเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ซึ่งพวกเขากล่าวว่าจะใช้เวกเตอร์แมลงเพื่อแพร่ระบาดไวรัสพืชที่เฉพาะเจาะจง

ก่อนอื่น การใช้แมลงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อไวรัสและการสืบพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะน าไวรัสนั้น ถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ หรือ BWC

“ยุงติดไวรัส” จานวนหนึ่งแสนตัวได้ก่อตัวเป็น “กองทัพติดอาวุธสงครามชีวภาพ” ขนาดใหญ่!

เมื่อยุงที่เป็นพาหะน าไวรัสถูกปล่อยออกมาแล้ว จะไม่มีใครสามารถควบคุมการแพร่กระจายของยุงได้

แม้ว่า AFRIMS ในประเทศไทยจะปล่อย “ยุงติดไวรัส” เพียงแค่หนึ่งตัวออกมา แต่ สามารถแพร่กระจายได้ทั่วถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือ AFRIMS บริหารจัดการ “ยุงติดไวรัส” 100,000 ตัวดังกล่าวอย่างเลอะเทอะ

โดยผลงานฯ ได้เปิดเผยว่า มีอันตรายซ่อนเร้นอยู่ในมาตรการรักษาความ ปลอดภัยของ AFRIMS ซึ่ง“ตัวอย่างไวรัสจะถูกสุ่มวางไว้ในตู้แช่แข็งในห้องกระจกที่มี สภาพไม่ได้มาตรฐาน

รวมทั้งยังไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ใน ห้องปฏิบัติการ แค่พึ่งพาการจัดให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการตลอดทั้งวัน เท่านั้น”

บทความ “แนวโน้มส าหรับระบบเฝ้าระวังและรับมือการติดเชื้ออุบัติใหม่ทั่วโลก ของกระทรวงกลาโหม: การทบทวนโครงการ” ที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักพิมพ์สถาบัน วิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐฯ มีการประเมิน AFRIMS ไว้ว่า “ห้องปฏิบัติการ AFRIMS มีความจ ากัดอย่างรุนแรง เนื่องจากการขาดพื้นที่ ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ”

พื้นที่ ห้องปฏิบัติการทั้งหมดแออัดมาก และทางเดินเต็มไปด้วยตู้แช่แข็งซึ่งได้จัดเก็บ ตัวอย่างจ านวนมาก

หากยุงในสถาบันวิจัยที่เต็มไปด้วยไวรัส AFRIMS แห่งนี้ ถูกปล่อยออกไปแล้ว จะไม่ มีทางดึงคืนกลับมาได้

“ยุงติดไวรัส”ได้แพร่พันธุ์จำนวนลูกหลานอย่างนับไม่ถ้วน และเมื่อคำนึงถึงว่ายุงเหล่านี้ได้บินไปยังกี่ประเทศแล้วทุกคนกลัวมาก